ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN BENTHANH GROUP TICH CỰC LAO ĐỘNG, HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

KH qui hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2012 - 2017

Thứ sáu - 03/02/2012 08:48

KH qui hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2012 - 2017
Nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ dài hạn cho các cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014 và Đoàn TCT nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên.
KẾ HOẠCH
Qui hoạch cán bộ Đoàn Tổng Công ty Bến Thành
giai đoạn 2012 – 2017
------
 
             Căn cứ kế hoạch số 92 ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Đoàn TCT về việc chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Chấp hành Đoàn TCT xây dựng kế hoạch qui hoạch cán bộ ĐoànTCT giai đoạn 2012 – 2017, với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
- Nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ dài hạn cho các cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014 và Đoàn TCT nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên.
- Quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc và các qui định, qui trình, thủ tục và hướng dẫn của Đảng về công tác cán bộ Đoàn theo quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư TW Đảng về Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quyết định 140/QĐ-ĐTN ngày 30/7/2009 của BTV Thành Đoàn về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM.
- Công tác qui hoạch gắn với thực tiễn, đặc thù và đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1/ Vị trí, đối tượng qui hoạch:
a) Qui hoạch cán bộ Đoàn cấp  Đoàn TCT:
- Mục đích: chuẩn bị nhân sự cho BCH Đoàn TCT giai đoạn 2012 – 2017.
- Vị trí qui hoạch: Bí thư, Phó Bí thư, UVTV, UV BCH .
- Đối tượng qui hoạch: UV BCH đương nhiệm, UVTV cơ sở Đoàn trực thuộc, các nhân tố tích cực đủ tiêu chuẩn tham gia BCH Đoàn TCT.
b) Qui hoạch cán bộ Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở:
- Mục đích: chuẩn bị nhân sự cho BCH Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở giai đoạn 2012 – 2014.
- Vị trí qui hoạch: Bí thư, Phó Bí thư, UVTV, UV BCH .
- Đối tượng qui hoạch: UV BCH đương nhiệm, UV BCH Chi đoàn bộ phận, các nhân tố tích cực đủ tiêu chuẩn tham gia BCH Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở.
2/ Công tác qui hoạch:
Thực hiện  công tác qui hoạch cán bộ Đoàn cho Đoàn TCT giai đoạn 2012 – 2017 và Đoàn cấp cơ sở  giai đoạn 2012 – 2014 gồm các bước như sau:
Bước 1: Triển khai kế hoạch qui hoạch:
Triển khai rộng rãi trong hệ thống về kế hoạch qui hoạch cán bộ gồm các nội dung:
- Đơn vị triển khai: BTV đối với Đoàn TCT, Đoàn cơ sở,  thường trực  đối với Chi đoàn cơ sở.
- Vị trí qui hoạch và tiêu chuẩn cho từng vị trí. (theo quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư TW Đảng về Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quyết định 140/QĐ-ĐTN ngày 30/7/2009 chương 2 ở trang 4, (chương 8 và 9 ở trang 20 – 23) của BTV Thành Đoàn về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM.)
- Đối tượng có thể giới thiệu tham gia qui hoạch.: cán bộ, đoàn viên thuộc đơn vị đủ tiêu chuẩn của các vị trí qui hoạch. Một người có thể được giới thiệu nhiều vị trí. Ví dụ: giới thiệu đồng thời: Bí thư, Phó Bí thư, ….
- Đơn vị được giới thiệu cán bộ qui hoạch.
+ Đoàn TCT: BTV đương nhiệm, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TCT.
+ Đoàn cơ sở:  BTV đương nhiệm, các Chi đoàn bộ phận Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.
+ Chi đoàn cơ sở: BCH đương nhiệm, đoàn viên Chi đoàn.
- Thủ tục giới thiệu cán bộ qui hoạch gồm:
+ Công văn giới thiệu qui hoạch có nêu rõ họ tên và vị trí giới thiệu qui hoạch của đối tượng được giới thiệu. Yêu cầu công văn phải có xác nhận của cấp ủy cùng cấp (trừ Chi đoàn cơ sở). Lưu ý: nếu giới thiệu qui hoạch vị trí Bí thư, Phó Bí thư xem như nằm trong danh sách giới thiệu tham gia BCH, BTV; giới thiệu tham gia BTV xem như nằm trong danh sách giới thiệu tham gia BCH..
+ Bản tổng hợp lý lịch trích ngang của tất cả cá nhân được giới thiệu qui hoạch. (theo mẫu)
Bước 2: Tổng hợp danh sách được giới thiệu qui hoạch:
- Căn cứ vào giới thiệu của các đơn vị, đơn vị triển khai tiến hành tổng hợp cho từng vị trí và đối chiếu với tiêu chuẩn để lọc ra danh sách đủ tiêu chuẩn để lấy phiếu tín nhiệm.
- Đơn vị triển khai trình BCH cùng cấp về kết quả giới thiệu qui hoạch và thông qua danh sách đủ tiêu chuẩn lấy phiếu qui hoạch cán bộ.
Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt bỏ phiếu qui hoạch cán bộ
- Nội dung: thông tin kết quả giới thiệu và cung cấp danh sách đủ tiêu chuẩn được BCH thông qua giới thiệu bỏ phiếu tín nhiệm., tiến hành phát phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm.
- Thành phần dự:
+ Đoàn TCT: BCH đương nhiệm, thường trực cơ sở Đoàn trực thuộc.
+ Đoàn cơ sở: BCH đương nhiệm, BCH cơ sở Đoàn trực thuộc.
+ Chi đoàn cơ sở: toàn thể đoàn viên Chi đoàn.
Bước 4: Tổng hợp kết quả  phiếu tín nhiệm:
BTV tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm  cho từng vị trí, thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% để trình BCH cùng cấp đưa vào nguồn qui hoạch.
Bước 5: Hội nghị BCH thông qua danh sách qui hoạch:
- Trên cơ sở kết quả plấy hiếu tín nhiệm, BTV, thường trực (đối với Chi đoàn CS) lập tờ trình và danh sách cán bộ dự kiến đưa vào qui hoạch để trình xin ý kiến BCH cùng cấp.
- BCH thảo luận và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại hội nghị.
Bước 6: Báo cáo kết quả  quy hoạch:
Căn cứ kết quả hội nghị BCH, BTV Đoàn TCT, Đoàn cơ sở, BCH Chi đoàn cơ sở đề xuất Đoàn cấp ủy và BTV Đoàn cấp trên phê duyệt. Hồ sơ gồm: công văn đề nghị, biên bản họp BCH, biên bản kiểm phiếu, danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch.
Lưu ý:
+ Đối với Đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ các bước trên.
+ Đối với Chi đoàn cơ sở có thể thực hiện gọn các bước, đảm bảo có bước lấy phiếu tín nhiệm qui hoạch cán bộ Đoàn cho các chức danh.
3/ Quản lý và  thực hiện qui hoạch:
Căn cứ vào kết quả qui hoạch được phê duyệt, đơn vi triển khai tiến hành hành các bước tiếp theo trong đề án nhân sự  xây dựng BCH cùng cấp. Định kỳ hàng năm có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ được qui hoạch và thực hiện công tác đánh giá cán bộ được qui hoạch. Kết quả đánh giá cán bộ qui hoạch  là cơ sở để tiếp tục bồi dưỡng cán bộ hay đưa ra rỏi qui hoạch các trường hợp cán bộ không phát huy tốt, hoặc bị kỷ luật. Tùy tình hình có thể kịp thời bổ sung nguồn qui hoạch những nhân tố tốt.
4/ Tiến độ thực hiện:
- Tháng 12/2011: Đoàn TCT triển khai kế hoạch,  Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở  thực hiện bước 1.
- Tháng 01/2012: Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở thực hiện từ bước 2 đến bước 5.
- Tháng 02/2012: Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở thực hiện bước 6, Đoàn TCT thực hiện bước 1.
- Tháng 3-4/2012: Đoàn TCT  thực hiện bước 2 đến bước 5.
- Trước 10/ 5/2012: Đoàn TCT thực hiện bước 6.
Kế hoạch qui hoạch cán bộ Đoàn nhằm chuẩn bị về công tác nhân sự cho Đại hội Đoàn TCT và các cơ sở Đoàn trực thuộc được thực hiện tốt nhất. Ban Thường vụ Đoàn TCT đề nghị các đồng chí UV BCH Đoàn TCT, các đồng chí Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc nghiên cứu và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và yêu cầu của kế hoạch.
 
                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TCT
                                                                                                         BÍ THƯ
Tải file tại đây
                                                                                                   Trần Đại Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Đã xem: 2512

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


 
 


 
cưới hỏi trọn gói ,cuoi hoi tron goi , cho thue ban ghe ,dịch vụ bê tráp , tháp ly, cho thuê chú rể ,bánh cưới ,cổng hoa cưới , cổng bóng ,phông cưới , dịch vụ cưới, cho thue nha bat, cho thuê nhà bạt, bàn ghế đám cưới, thuê bàn ghế đám cưới, nhà bạt đám cưới, nhà bạt đám cưới đẹp, thuê chú rể, phông lụa cưới, phông cưới đẹp , phông cưới hoa giấy , cho thuê sân khấu, phong cuoi dep, đặt cỗ tại nhà ,đặt cỗ cưới , mc đám cưới, cổng bóng, đặt tráp ăn hỏi, cẩm nang cưới, tổ chức sự kiện, to chuc su kien, thap ly cong hoa cong bong cho thue ban ghe dich vu be trap cho thue nha bat cho thue am thanh cho thue anh sang be trap backdrop đám cưới backdrop hoa giấy, thiep cuoi, kinh nghiệm cưới hỏi, kinh nghiệm cưới hỏi, thiep cuoi, in thiep cuoi, thiệp cưới,in thiệp cưới, in cataloguein catalogue gia recho thue ban ghein phong biin the nhuain cardin tem bao hanhin to roiin tui giayin catalogin ky yeucong ty in anin gia rein kep filein profilein lay ngayin tieu de thu