Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019)

Toàn văn nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng Công ty Bến Thành lần IV nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ hai - 05/03/2018 15:14

Toàn văn nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng Công ty Bến Thành lần IV nhiệm kỳ 2017-2022
Ban biên tập website youth.benthanhgroup.com trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
                           ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TCT BẾN THÀNH
             LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
                                           * * *                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2017
 
NGHỊ QUYẾT
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành
lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022

----------
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tiến hành ngày 08 tháng 9 năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022; các ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành, đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022,

QUYẾT NGHỊ
 
1. Thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong nhiệm kỳ, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III, IV, với sự nỗ lực cố gắng của đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng Công ty lần thứ III đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn và phong trào thanh thanh niên công nhân gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cấp ủy, Ban Tổng Giám đốc, điều kiện cụ thể của đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống, đã đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Phong trào của tuổi trẻ có bước phát triển, tạo được dấu ấn trong hệ thống Tổng Công ty. Công tác tập hợp thanh niên ngày càng được thực hiện tốt. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp lao động trẻ. Uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong hệ thống Benthanh Group và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng phát triển bền vững doanh nghiệp tiếp tục được phát huy.

2. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

* Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng lớp thanh niên, người lao động trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; sức khỏe, có đạo đức, có tri thức, lối sống văn hóa, tinh thần trách nhiệm; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty Bến Thành vững mạnh bền vững.”

* Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Benthanh Group: Gương mẫu – Sáng tạo – đồng hành với doanh nghiệp”

* Một số chỉ tiêu trọng tâm:

(1)- 100% đoàn viên thanh niên được học tập và quán triệt chỉ thị 42-TC/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống có văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030.

(2)- Phấn đấu hàng năm có 100% cơ sở Đoàn có 01 công trình thanh niên góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

(3)- Hằng năm, Đoàn Tổng Công ty tổ chức tuyên dương sáng kiến, cải tiến của đoàn viên thanh niên. Phấn đấu có ít nhất 20 sáng kiến – cải tiến có được áp dụng của mỗi năm.

(4)- Phấn đấu phát triển mới 250 đoàn viên trong nhiệm kỳ. Tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 60% (Số đoàn viên, thanh niên trong toàn hệ thống/số thanh niên trong toàn hệ thống).

(5)- 95% đoàn viên hoàn thành lớp học tập 6 bài học lý luận chính trị.

(6)- Giới thiệu mỗi năm ít nhất 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp. Phấn đấu 30% đoàn viên ưu tú được giới thiệu hàng năm được xem xét phát triển Đảng, 60% đảng viên mới hàng năm được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

(7)- 90% cán bộ Đoàn Tổng Công ty được tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân hàng năm.

(8)- Đoàn Tổng Công ty giữ vững danh hiệu Xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tổ chức cơ sở Đoàn xuất sắc đạt trên 75%, phấn đấu không có cơ sở Đoàn yếu kém.

* Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về:

(1)- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn.

(2)- Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu Benthanh Group; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”.

(3)- Triển khai 2 chương trình đồng hành với thanh: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “đồng hành với thanh niên trong lao động, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, đời sống văn hóa tinh thần”; khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

(4)- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong bảo vệ, chăm sóc, thiếu niên nhi đồng

(5)- Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

(6)- Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn đặc biệt khu vực liên doanh nước ngoài. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn.

(7)- Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

* Công trình thanh niên thực hiện giai đoạn 2017 - 2022
- Công trình “Thanh niên Benthanh Group đồng hành cùng doanh nghiệp”: Phấn đấu có ít nhất 20 sáng kiến – cải tiến có được áp dụng của mỗi năm, giá trị làm lợi cho doanh nghiệp. (sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bão trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, đề xuất sản phẩm dịch vụ mới, ý tưởng tái khởi nghiệp trong doanh nghiệp…)

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty khóa IV, bầu đồng chí Mai Việt Hùng giữ chức vụ Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty khóa IV và 04 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty.

Giao Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty khóa IV và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty, đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên công nhân nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được Đại hội thông qua.

                                                                         ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
                                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH
                                                                LẦN IV NHIỆM KỲ 2017-2022
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Đã xem: 171

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


 
 


 
cưới hỏi trọn gói ,cuoi hoi tron goi , cho thue ban ghe ,dịch vụ bê tráp , tháp ly, cho thuê chú rể ,bánh cưới ,cổng hoa cưới , cổng bóng ,phông cưới , dịch vụ cưới, cho thue nha bat, cho thuê nhà bạt, bàn ghế đám cưới, thuê bàn ghế đám cưới, nhà bạt đám cưới, nhà bạt đám cưới đẹp, thuê chú rể, phông lụa cưới, phông cưới đẹp , phông cưới hoa giấy , cho thuê sân khấu, phong cuoi dep, đặt cỗ tại nhà ,đặt cỗ cưới , mc đám cưới, cổng bóng, đặt tráp ăn hỏi, cẩm nang cưới, tổ chức sự kiện, to chuc su kien, thap ly cong hoa cong bong cho thue ban ghe dich vu be trap cho thue nha bat cho thue am thanh cho thue anh sang be trap backdrop đám cưới backdrop hoa giấy, thiep cuoi, kinh nghiệm cưới hỏi, kinh nghiệm cưới hỏi, thiep cuoi, in thiep cuoi, thiệp cưới,in thiệp cưới, in cataloguein catalogue gia recho thue ban ghein phong biin the nhuain cardin tem bao hanhin to roiin tui giayin catalogin ky yeucong ty in anin gia rein kep filein profilein lay ngayin tieu de thu